WELCOME TO RAMMING
เกี่ยวกับบริษัท

เนื่องจากในช่วงระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาเกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ขึ้นมากมาย ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทำให้อุตสาหกรรมการก่อสร้างเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วและเกิดการก่อสร้างโครงการต่างๆขึ้น อาทิ โรงงานอุตสาหกรรม อาคารสำนักงานที่พักอาศัย ตลอดจนถนน-ทางด่วน และสะพานต่างๆ ก่อให้เกิดสภาวะขาดแคลนวัสดุ โดยเฉพาะเสาเข็มคอนกรีตคุณภาพสูง ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการก่อสร้าง มีปริมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด

ทางผู้บริหารจึงได้มองเห็นโอกาสทางธุรกิจ ที่จะผลิตเสาเข็มคอนกรีตคุณภาพสูงโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ เพื่อให้ได้เสาเข็มที่มีคุณภาพสูง แข็งแรง ทนทาน บริษัท แรมมิ่งไพล์ จึงถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อผลิตและจำหน่ายเสาเข็มคอนกรีตรูปต้วไอ เสาเข็มสี่เหลี่ยม รวมไปถึง งานคอนกรีตผสมเสร็จ และ งานรับตอกเสาเข็ม

โดยมีบุคลากรผู้ชำนาญการ และวิศวกร ควบคุมงานผลิต ทุกขั้นตอน ตลอดเวลาทางเราได้ลงมือปฏิบัติดูแลทุกกระบวนการผลิตอย่างใกล้ชิด สั่งสมประสบการณ์ความรุ้มากมาย บุกเบิกคลุกคลีกับวงการก่อสร้างเป็นเวลายาวนานกว่า 20 ปี จึงเชื่อมั่นได้ว่า คุณภาพ และมาตรฐานสินค้าและบริการของเรา เทียบเท่าตามหลักสากล

บริษัท แรมมิ่งไพล์ จำกัด
ทำไมต้อง RAMMING
1
ราคาตอกเสาเข็มเริ่มต้นที่ 170 บาท / ต้น
2
มีรถตอกหลายคัน สามารถเปลี่ยนรถได้ทันทีเมื่อ
เครื่องจักรขัดข้อง
3
ไม่เลือกงาน ยาก-ง่าย, เล็ก-ใหญ่ เรารับหมด
4
รถตอกผ่านการตรวจ safety ทุก 3เดือน
(ปจ2)
5
ผู้ควบคุมปั้นจันผ่านการอบรมตามหลักสูตรมาตรฐานสากล
6
ปั้นจั่นสามารถเริ่มงานได้ทันทีเมื่อเข้าถึง (ไม่ต้องประกอบ)

ผลงานบริษัท

02/05